Öppenvård på landet

 

Ett grönt behandlingsalternativ i tiden med djurassisterade metoder

DoggsenCenter öppenvård bygger på ett "grönt" arbetssätt med biofiliteorin som grund där människan i samspel med djur och natur sätts i fokus för en positiv livsutveckling. Djurverksamheterna som är kärnan i öppenvården innefattar två grundkoncept:

 • en omfattande hundverksamhet med uppstallning av ca femtio hundar, omplacering, rehab, hunddagis, inackordering, träning, coachning och tävlingsverksamhet
 • en lantgårdsenhet med väl utvalda djur som islandshästar, shettlandsponnies, getter, höns och kaniner

gårdsdjuren liksom hundarna tjänar syftet att kunna aktivera och även motivera individer i en behandlings- och livsutvecklingsprocess. DoggsenCenter har en av Sveriges största hundanläggningar med bl.a samarbete med Polisen och länstyrelsen i Östergötland för omhändertagandeärenden där behandlingsverksamheten integreras.

 

DoggsenCenter är unikt i Sverige med sitt verklighetsanknutna miljöterapeutiska arbetsätt och sin kompetens i djurassisterade interventionsmetoder.

 

Vem vänder sig DoggsenCenters öppenvård till och hur arbetar vi?

Verksamhetsidén är att i öppenvård och på hemmaplan erbjuda köpare av vård och behandling ett bra och  kvalitativt alternativ till institutionsvård. Detta genom ett integrerat socialt arbete med individuell handledning, där den dagliga aktiviteten här på gården blir en normaliserande och socialiserande väg fram till förändring.

Verksamheten vänder sig till dig mellan 18-25 år som behöver hjälp med :

 • Psykosociala svårigheter
 • Normbrytande Beteendeproblematik
 • Relationssvårigheter
 • Identitetsvilsenhet
 • Familjeproblematik
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Psykisk ohälsa  
 • Traumatisering
 • Flerfaktorproblematik

som begränsar och försvårar din livssituation.

I den dagliga aktiviteten på gården arbetar man ensam med handledning eller i grupper om 2-3 personer, dessa delas in med utgångspunkt från olika faktorer som individens behov, intresse och önskemål, ålder,anpassade schemadagar, bakomliggande problematik, mående, samt grad av handledarstöd m.m. Grupperna anpassas alltid så att alla individer ska känna sig trygga och sedda i verksamheten.

 

Behandlingen

Behandlingen innehåller bl.a:

 • Hundunderstödda interventioner i en av Sveriges största hundanläggningar
 • Gårds- och hästverksamhet med rid- och körhästar i hästunderstödda interventioner

Intervention

 

Behandlingsmetoder

Verksamheten arbetar integrerat med metoderna: KBT, relationell terapi,  beteende- och konsekvenspedagogik i det miljöterapeutiska arbetet och i de djurunderstödda interventionerna.

 

Djurassisterade metoder

Hjälpmetoderna DAT (djurassisterad terapi) och DAA (djurassisterad aktivering) som är kärnan i verksamheten, baserar sig främst på att i individuellt anpassad form aktivt delta i de djurrelaterade verksamheterna med tydlig struktur, få finnas med i ett meningsfullt sammanhang med delaktighet och gemenskap och få känna sig behövd av både medarbetare och djuren här på gården. Den dagliga skötseln, omvårdnaden och träningen av centrets djur har bland annat funktionen att skapa fasta rutiner i vardagen samt stimulera till motivation, ansvarskännande och glädje inför arbetsuppgifterna som i sin tur skapar förståelse, kunskap och nya färdigheter. 

 

I de dagliga miljöterapeutiska uppgifterna  i lagarbetet utvecklas även individens relationsskapande samt sociala förmågor på flera plan, exempelvis i mötet med djurägare samt i teamarbetet i djurverksamheterna men även i samspelet med djuren.

Våra djurassisterade hjälpmetoder innehåller naturligt många positiva och hälsofrämjande effekter på flera olika plan utifrån ett biopsykosocialt synsätt och är väl understött av positiva forskningsresultat och i verksamheten sker all behandling med evidensgrundade metoder.

 

Fysiologiska effekter som påvisats i vårt behandlingsarbete är att man utvecklat :ett aktivt liv, bättre kondition, bättre koordination, minskat stresspåslag, bättre immunförsvar, utevistelsens effekter där friskluft, solljus osv påverkar kroppen direkt – man mår bättre fysiskt.

De psykologiska effekter som påvisats är: ökad trygghetskänsla,ökad empati, ökad motivation, stimulans, man är mera strukturerad, fått ångestreduktion, mera balanserade känslouttryck, tillfredställelse och glädje, förbättrad kommunikation, känsla av meningsfullhet, ansvarskännande, ökad mentaliseringsförmåga, ökad uppmärksamhet, bättre planeringsförmåga, självförtroende i det man gör, ökad avkänningsförmåga, ökad problemlösningsförmåga, minskad impulsivitet, minskad kontrollförlust.  

De sociala effekterna har visats sig genom ökad: samspelsförmåga, flera vänskapsrelationer,mera samhörighet med andra, relationsfärdigheter, delat djurintresse som gett ökad social samvaro och aktivitet. (utvärderingsenkät Doggsencenter 2013)  

 

Intervention2

 

Behandlingsmål

Målet med behandlingsverksamheten är att utifrån varje enskild individ jobba mot uppsatta mål, stärka individens självkänsla och självförtroende genom att ge möjlighet till upptäckt och insikt kring sina egna unika resurser, förmågor och möjligheter, samt att också kunna uppnå en förhöjd livskvalitet med trygghet, en god grundläggande hälsosyn och en positiv livsförändring mot framtidstro och tilltro till den egna förmågan. Detta för att i förlängningen kunna utvecklas till en insiktsfull, ansvarstagande, självständig och självförsörjande individ med en fungerande integrering i samhället som slutmål.

 

Ett annat viktigt slutmål är att behandlingen med dess utbildande innehåll i djurverksamheterna ska ge individen en värdefull kunskap att ta med sig ut i verkligheten. Uppnår man kriterierna i grundlägande djurvård så erhåller man ett utbildningsbevis för att kunna stärka sina chanser till en framtida sysselsättning eller vidarestudier inom den gröna näringen.  

 

Hur lång är behandlingstiden och hur många dagar i veckan är man på Doggsencenter?

Behandlingstiden är individuell och bestäms genom regelbundna uppföljningsmöten med individ, uppdragsgivare och DoggsenCenter. Deltagar tiden per vecka varierar beroende på individens behov och om det finns andra insatser som skall kombineras ihop med insatsen. Deltagartiden anpassas efter varje enskild individ vecka för vecka. Fem dagar i veckan 8.00-16.00 är maxdeltagande.

Dagaktiviteterna i djurverksamheterna på Doggsencenter är en stor del av behandlingen. Aktiviteterna schemaläggs utefter vårdplan samt genomförande- och utvecklingsplanen. Varje vecka ingår samtalsterapi enskilt  och i grupp, utöver aktiviteterna i djurverksamheterna. Varje veckas insatser utvärderas alltid tillsammans med individen och aktuell handledare.

 

Verksamhet och metoder är godkända av IVO.

 

För mer information och eventuella frågor kontakta verksamhetsansvarig Anna Doggsen på mail info@doggsencenter.se

 

 

Hem 

 

 

 Lite blandat smått o gott!

 
Idag är det 
 
Och klockan är

blandat
 
 
blandat
 
Vill du ha ett namnförslag till din valp, så klicka på knappen. Kanske något av följande 12 710 passar?

Hundnamn

blandat

Här bakom knappen döljer sig ett bildspel om
Doggsencenter
uppbyggnad Hundhotell 3

blandat

WM

För dig som vill se några videoklipp från Vm i Ungern på Frida och Vimza i action , klicka på någon av följande länkar: Skydd  eller Lydnad

blandat